Tag Archives: Rappler

Carrion Flies and Congressmen – a first draft

Carrion Flies and Congressmen
for De Lima and Dayan

Carrion flies, not Congressmen,
these buzzing before us. Unable
to keep themselves from prying

into flesh, they push their blunt
and moist mouths to break down
each morsel that they may suck

some sick nourishment. Compound
eyes unblinking, they imagine fragments
of wet dreams while questioning

a witness in the cold halls of Congress
that might as well be a makeshift morgue,
an EJK cottage industry offshoot.

Their wings transparent with such dark
veins, quivering with every imagined
movement of limbs behind closed doors.

Their feet have tongues that taste
possible fodder. Lust and love,
these flies could never have.

-o-

NEWS ITEM 1

NEWS ITEM 2

 


Aiza Seguerra, you will never meet Danica Mae

Thank you to Rappler for convincing Aiza Seguerra, newly-appointed by Philippine President Duterte as National Youth Commission Secretary, to read with much delight my rather old poem, “Litel Mis Pilipings.” I’m still working on the translation of the poem for a wider audience. I performed the poem myself many times way back in the early 1990s, to the disbelief and huge amusement of the various audiences who were (un?)fortunate enough be there. I’ll try and post an audio recording of my recent attempt to recreate those times. Or maybe not.

HERE IS A LINK to Aiza’s readingAIZA litel mis pilipings

Aiza has an interesting background, including ending up as a runner-up in the very contest I tackle in the poem.

(UPDATE: I posted on SOUNDCLOUD a scratchy recording of my own reading I did today.)

Aiza, if you happen to read this blog post, I hope you find the following poem I have just written, “Danica May,” worth your while.

 

Danica May eyes bnw manipulated

Danica Mae

Hindi kailanman lalapag malapit sa iyong barangay
ang helikopter ng Presidente. Hindi siya kailanman
maglalakad patungo sa bahay ng iyong ina, o magpapagpag
ng alikabok sa sapatos bago humakbang papasok ng pintuan.

Hindi kailanman hahagurin ng kanyang tingin kung saan mo
dating itinatabi ang iyong mga laruan. Hindi magmamabagal
ang kanyang mga mata pagtanaw sa mga damit mong nakasabit o tiklop na nakahimlay, ngayon ay hiwalay sa labada ng pamilya. Hindi niya tatanungin

kung ano ang pleybor ng paborito mong ays krim,
o kung paano ka humawak ng krayola,
o kung tinatakpan mo ng palad
ang iyong bibig tuwing matatawa.

Walang halaga ang ano pa man na aking sabihin,
lalo na sa iyo. Kahit pa man tukuyin kong hindi mga bala
ang kumitil sa iyong buhay, kundi mga salita.
Mumunting piraso lamang ng bakal

ang mga bala na maaari sanang naging pintuan
ng laruan mong kotse, o mga butones
ng damit na hindi mo na maisusuot
mula sa araw na ito.

-o-

LINK TO A HUMAN RIGHTS WATCH article

LINK TO A RELATED PIECE ON MATANGMANOK