Tag Archives: sci-fi

Awit Amats – 1 of 14 Love Poems from Baha-bahagdang Karupukan and Alien to Any Skin

awit amats buwan

Awit Amats

Lasing na lasing ngayon sa labis-labis
na kalungkutan ang langit.
Kay pula ng kanyang iisang mata,
dugo lamang ang nakikita.

Walang talim ng bituin
na hindi tumarak at nanatili
sa madilim na kaibuturan
nitong langit.

Ang mga batang nagbalak
magtaguan, pinakaripas pauwi
nitong pasuray-suray na titig
ng buwan.

Kaming mga binigo lamang
ang may lakas-loob
harapin ang katinuang
tinabunan ng hapdi,

Bigkasing pag-ibig
at pag-ibig pa rin
ang nakalalango, nakababaliw,
ang tanging magpapalaya

Sa mga paniking
nakabitin, nagpapabigat
sa mga sanga ng damdamin.

Patawarin ang mga lasing.

-o-

This poem appears in Baha-bahagdang Karupukan which was shortlisted for the National Book Award in the Philippines.

This is the first poem in my “14 Love Poems” set for matangmanok readers. 🙂

The following translation was written with the help of poet Jefferson Carter who has a new book out, Get Serious. Thanks, Jefe!

Drunken Song

The sky is reeling drunk.
Its lone red eye sees
nothing but blood.

The stars held back
not a single dagger,
they plunged their blades
into the sky’s dark heart.

The children who wanted
to play hide and seek
were sent running home
by the swaying gaze of the moon.

Only those of us doomed
have the courage
to seek sanity
amid suffering,

to declare that love
and love alone
can intoxicate like this,
make you lose your senses,

the only thing that will free
the bats that weigh heavy
on the branches of feelings.

Forgive them, drunks.

-o-


“Aral sa Wika / Lesson in Language” on YouTube.com

This poem opens the first section of my poetry book Baha-bahagdang Karupukan.  Be warned, you might get a bit of a fright watching and listening to this video.


The Iron Giant Crushes Disney / Pagdurog ng Iron Giant sa Disney

The Iron Giant film by Brad Bird based on the book by Ted Hughes

The Iron Giant Crushes Disney

Our children have questions
that cannot be answered
by a Disney song
and dance sequence.

What is a bomb?

At five, both of them
will not be silenced
by lies, we know that.
So we struggle to tell them.

What does it do?

And a disturbing silence
settles in their eyes
for a while.

They watch the missile in the distance
the threat of an end
to every thing and every one living
in that small town.

Why do people use it?

They understand the Iron Giant chooses
not to be a gun,
but to be
a shield from destruction.

Why?

One day they will have another question,
I hope,
about the absence
of Iron Giants in this world.

But why?

-o-

Pagdurog ng Iron Giant sa Disney

May mga tanong ang aming mga anak
na hindi masasagot
ng mabulaklak na awit
at sayaw mula sa Disney.

Ano ang bomba?

Lilimang taon, pareho silang
hindi mapapatahimik
ng kasinungalingan, alam namin iyan.
Kaya mapipilitan kaming ipaliwanag sa kanila.

Ano ang ginagawa nito?

At may nakababagabag na katahimikang
lulukob sa kanilang mga mata
sa ilang sandali.

Papanoorin nila ang missile sa kalayuan
ang pangamba ng wakas
sa bawat bagay at bawat nilalang na nananahanan
sa bayan na iyong kay liit.

Bakit?

Isang araw may isa na naman silang tanong,
umaasa ako,
tungkol sa kawalan
ng mga Iron Giant sa mundo.

Pero bakit?